تاریخهای مهم

صفحه اصلی > تاریخهای مهم


شروع ارسال مقالات : 20 تیرماه 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 20 مهرماه 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 مهرماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام و واریز هزینه مقالات 28 مهر ماه 1396

زمان برگزاری همایش :  30 مهرماه 1396