محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محورهای کنفرانس:

پنل آسیب شناسی ارتباط دولت-صنعت-دانشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

-ساختارها، قوانین و فرایندهای موجود دولت- دانشگاه و صنعت به منظور توسعه تعاملات و همکاری ها

- رقابت پذیری میان دانشگاه ها به منظور توسعه تعاملاتشان با بخش صنعت نفت و بالعکس

- باور و اعتماد مدیران و خبرگان بخش دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه

- واگرایی در سیاست گذاریها و برنامه های راهبردی پژوهش و فناوری کشور برای توسعه همکاری دولت-دانشگاه و صنعت

-نقش حمایتهای سیاستی، قانونی و مالی دولت در زمینه توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه

-  نقش دولت در توسعه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اسناد بالادستی و برنامه های کلان

-  نقش توانمندیهای سرمایه های انسانی و مالکیت فکری و مدیریت دانش در توسعه و تقویت ارتباط دولت-صنعت و دانشگاه

-  انطباق پذیری توسعه علمی، فناوری و نوآوریهای بخش دانشگاه با نیازهای صنعت

  پنل طراحی و ساخت داخل (چالشها و راهکارها(
 
الف) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارات داخلی پایین دستی
 
ب) طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزارآلات بالا دستی 
 
ج) قوانین و مقررات و ساختار قانونی طراحی و ساخت

 
پنل مهندسی نفت(نوآوری ها-چالشها و راهکارها(

  الف) مخزن: 

- مدلسازی مخازن 

- مدیریت و صیانت از مخازن 

- روش ازدیاد از برداشت 

-مدلسازی زمین شناسی 

- مخازن غیر قابل برداشت 

- بهینه سازی و شناسایی مخازن 

- روش های ذخیره سازی 

- بررسی رفتار سیالات مخزن 

-مطالعات زمین شناسی

ب) حفاری 

- تعمیر و تکمیل چاه 

- حفاری انحرافی 

- سیالات تکمیل و حفاری چاه 

- تجهیزات و دکل حفاری 

-مباحث زیست محیطی 

- فناوری اطلاعات 

-فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه 

-پایداری دیواره چاه 

-کاربردهای حفاری  لیزر

پ) بهره برداری 

- انگیزه چاه و روش های آن 

- ایجاد شکاف های هیدرولیکی 

- تزریق سیال 

- چالش های بخش بهره برداری و تولید

پنل مهندسی شیمی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها( 

-انرژی، احتراق و ایمنی 

- پدیده های انتقال 

- ترمودینامیک 

- سینتیک و طراحی راکتور 

- فرآیندهای جداسازی 

- محیط زیست 

-مدل سازی و شبیه سازی 

- مهندسی پلیمر 

- نانوتکنولوژی 

-نفت، گاز و پتروشیمی 

-کنترل فرآیند  مبدل های حرارتی 

-کوره های صنعتی 

- ایمنی و بازرسی 

- جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت 

- خوردگی 

- نیروگاه های حرارتی 

پنل نانو تکنولوژی(نوآوری ها-چالشها و راهکارها( 

-فناوری نانو در مته های حفاری 

-نانو سنسورها در حفاری و نمودار گیری 

-کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری 

-کاربرد نانوفناوری در تعیین خواص سیالات و سنگهای مخزن 

-کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن 

-کاربرد مواد نانوحفره ای در صنایع گاز و پتروشیمی 

-کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

-نقش نانو فناوری در ذخیره سازی گاز 

-کاربرد نانو مواد در روان کننده ها 

-کاربرد نانو مواد در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی 

-کاربرد نانو فناوری در حفظ محیط زیست 

-کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط