جدول هزینه ها

صفحه اصلی > جدول هزینه ها

هرینه مقالات

قیمت

هزینه شرکت در کنفرانس بصورت غیر حضوری برای مقاله اول  

130000 تومان

هزینه گواهینامه نوسنده دوم ، مقاله اول  

30000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده سوم ، مقاله اول

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده چهارم ، مقاله اول  

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده پنجم ، مقاله اول

20000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده ششم ، مقاله اول

20000 تومان

هزینه ثبت در کنفرانس بصورت غیر حضوری برای مقاله دوم  

80000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده دوم ، مقاله دوم  

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده سوم ، مقاله دوم 

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده چهارم ، مقاله دوم

20000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده پنجم ، مقاله دوم  

20000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده ششم ، مقاله دوم

20000 تومان

هزینه ثبت نام در کنفرانس بصورت غیرحضوری برای مقاله سوم  

60000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده دوم ، مقاله سوم

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده سوم ، مقاله سوم 

25000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده چهارم ، مقاله سوم  

20000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده پنجم ، مقاله سوم

20000 تومان

هزینه گواهینامه نویسنده ششم ، مقاله سوم  

20000 تومان

هزینه شرکت در کنفرانس بصورت غیر حضوری برای مقاله چهارم  

50000 تومان

هزینه شرکت در کنفرانس بصورت غیر حضوری برای مقاله پنجم  

40000 تومان

هزینه شرکت در کنفرانس بصورت غیر حضوری برای مقاله ششم 

40000 تومان